Polityka prywatności

 

 
 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia wstępne

Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym https://andermatt.pl prowadzona jest przez Andermatt Polska sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –; numer KRS 0000895163; siedziba: 61-758 Poznań, ul. Garbary 56; NIP: 7831835366; REGON: 38867319000000.

Adres e-mail: info@andermatt.pl

 

2. Definicje

Usługodawca lub Andermatt – to nasze przedsiębiorstwo: Andermatt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; KRS: 0000895163; REGON: 38867319000000; NIP: 7831835366).

Użytkownik – to każda osoba korzystająca z naszej strony internetowej lub jej funkcjonalności.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Strona internetowa – strona internetowa https://andermatt.pl i podstrony

 

3. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z następujących usług:
  • usługa Do pobrania – usługa umożliwiająca pobranie ze strony internetowej Andermatt plików zawierających określone treści oraz zapisywanie na urządzeniu końcowym,
  • usługa Wyślij wiadomość – usługa polegająca na dostarczaniu przez Andermatt użytkownikowi na jego życzenie informacji dotyczących w szczególności oferty Andermatt, promocji jak również dotycząca wydarzeń odnoszących się do Andermatt
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 dostępne są zarówno dla konsumentów jak również dla przedsiębiorców.

 

4. Niezbędne wymagania techniczne,

 1. Usługodawca dokłada starań, by korzystanie ze strony internetowej mogło odbywać się za pomocą każdej przeglądarki internetowej, każdego systemu operacyjnego
 2. Do korzystania ze strony internetowej Andermatt konieczne jest
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  • zainstalowana przeglądarka internetowa lub analogiczna aplikacja,
  • włączona obsługa plików cookies,
  • zainstalowany program FlashPlayer.
 3. Do korzystania z funkcjonalności oferowanych przez stronę internetową Andermatt nie jest konieczne zakładanie konta użytkownika.

 

5. Usługa Wyślij wiadomość

 1. W celu skorzystania z usługi Wyślij wiadomość konieczne jest nadto posiadanie aktualnego adresu email.
 2. W celu skorzystania z usługi Wyślij wiadomość użytkownik podaje adres email, imię i nazwisko, numer telefonu a także treść wiadomości. Po wysłaniu wiadomości pracownik Andermatt skontaktuje się z użytkownikiem na podany adres email lub numer telefonu.

 

6. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do strony internetowej, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć umieszczonych na stronie internetowej, logotypów należą do Usługodawcy.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym treści obrażających osoby trzecie czy nawołujących do nienawiści. Zakazane jest nadto korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jak również z dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do nienaruszania praw osób trzecich.
 4. Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki, minimalizujące ewentualne zagrożenia związane ze złośliwym oprogramowaniem takie jak programy antywirusowe i łączenie się za pomocą VPN, etc.
 5. Zakazuje się użytkownikom umieszczania reklam bez zgody Usługodawcy.

 

7. Odpowiedzialność Usługodawcy za przerwy w funkcjonowaniu

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną użytkownika.
 2. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może przerwać świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 powyżej lub zmienić warunki ich świadczenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu tych usług.

 

8. Postępowanie reklamacyjne, prawo właściwe i sąd właściwy

 1. W przypadku wadliwego świadczenia usług przez Usługodawcę, użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Reklamację składa się mailowo na adres: info@andermatt.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt z użytkownikiem, zakres żądania oraz uzasadnienie reklamacji (opis sprawy).
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, rozumianego poprzez wprowadzenie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Usługodawca mógł zapoznać się z jej treścią.
 5. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za nieuwzględnioną.
 6. Reklamacja może być złożona w terminie do jednego miesiąca od dnia wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, pod rygorem utraty prawa użytkownika do reklamacji. Reklamację złożoną po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Wszelkie spory związane z usługami, o których mowa w pkt. 1 Regulaminu, po negatywnym rozpatrzeniu reklamacji albo w sytuacji złożenia reklamacji po upływie terminu wskazanego w ust. 6 powyżej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Usługodawcy.
 8. Stosuje się prawo polskie.

 

9. Dane osobowe

Sposób, zakres i podstawę przetwarzania danych osobowych opisuje Polityka prywatności (patrz niżej).

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej Usługodawcy w taki sposób, że użytkownik może utrwalać i odtwarzać jego treść.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych.
 3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione odpowiednią regulacją, która jest do nich najbardziej zbliżona, a którą strony uzgodniłyby, gdyby przewidziały nieważność lub nieskuteczność danego postanowienia.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2021 r

Polityka prywatności

Nasze zobowiązanie

Zdajemy sobie sprawę, że powierzając nam dane osobowe obdarzają nas Państwo ogromnym zaufaniem, którego nie chcemy i nie możemy zawieść. Dlatego ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem.

 

1. Zakres zastosowania niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, gromadzonych za pomocą naszej strony internetowej https://andermatt.pl oraz w przypadku telefonicznego kontaktu z nami.

 

2. Definicje

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów. Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza Polityka prywatności była dla Państwa zrozumiała. Z tego powodu poniżej wyjaśniamy najważniejsze pojęcia, jakimi posługujemy się w niniejszej Polityce prywatności.

Dane Osobowe: dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania na podstawie jednej lub kilku cech / czynników takich jak na przykład: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, IP urządzenia, dane o lokalizacji lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Przetwarzanie: przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Ustawa o ochronie danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

Administrator: podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Andermatt: to nasze przedsiębiorstwo: Andermatt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu; KRS: 0000895163; REGON: 38867319000000; NIP: 7831835366).

 

3. Dane administratora

Administratorem danych osobowych przekazanych nam przez Państwo jest:

Andermatt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Garbary 56, 61-758 Poznań
Strona internetowa: https://andermatt.pl

 

4. Ogólna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności z RODO oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

5. Cel, zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie się różnił w zależności od tego, jakie relacje faktyczne i prawne wiążą Państwo z Andermatt, w tym w zależności od tego, z jakich funkcjonalności naszej strony internetowej Państwo korzystają:

Przeglądanie strony internetowej
Samo przeglądanie Państwo nie jest związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Zwracamy jednak Państwa uwagę, że stosujemy pliki cookies.

Kontakt przez stronę internetową lub telefoniczny
Za pomocą formularza elektronicznego (usługa Wyślij wiadomość) umieszczonego na naszej stronie internetowej mogą Państwo się z nami szybko skontaktować. W celu skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Na naszej stronie znajdą Państwo również adresy e-mail oraz numery telefonów naszych przedstawicieli. W przypadku kontaktu na podany adres e-mail będziemy przetwarzać dane osobowe jakm jest Państwa adres e-mail. W przypadku kontaktu telefonicznego zapisywany może być Państwa numer telefonu oraz inne dane osobowe niezbędne do podjęcia kontaktu z Państwem jak np. imię, nazwisko, firma.

W kierowanej do nas wiadomości lub podczas rozmowy telefonicznej mogą Państwo w zależności od tematu rozmowy przekazywać nam również inne dane osobowe. W takim wypadku te dane będą przetwarzane zgodnie z celem wiadomości lub rozmowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ww. celu to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Andermatt polegający na odpowiadaniu na kierowane zapytania), a jeśli podadzą Państwo dane dodatkowe (tj. dane, które nie są niezbędne) podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO (zgoda). Dane zebrane w ww. celu dane będą przechowywane (okres retencji) do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zrealizowania prośby albo innego tematu zapytania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy:
Możemy przetwarzać Państwa dane również w celu zawarcia z Państwem umowy lub w celu jej realizacji. W takiej sytuacji dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przygotowania ofert, sprawdzenia wiarygodności finansowej, pozyskania finansowania (np. faktoringu), w celu dokonania dostawy towarów lub obsługi ewentualnych reklamacji.

W ramach ww. czynności przetwarzamy w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, firma, numer telefonu, adres dostawy, adres e-mail oraz dane odnoszące się wzajemnych rozliczeń i płatności (np. nr rachunku bankowego, saldo rozliczeń, daty wymagalności roszczeń).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ww. celach to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do realizacji umowy). W przypadku weryfikacji zdolności finansowej, pozyskiwania finansowania (faktoringu) jak również w przypadku rozpatrywania reklamacji podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Andermatt polegający na prawidłowej weryfikacji kontrahenta oraz minimalizacji ryzyka Andermatt, a w zakresie rozpatrywania reklamacji – ochrona praw kontrahenta). W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dane zebrane w ww. celach dane będą przechowywane (okres retencji) na czas realizacji umowy, a w przypadku zawarcia przez nas umowy zabezpieczającej nasze roszczenia (np. faktoring) na czas realizacji umowy z instytucją finansową.

Dochodzenie naszych praw obrona przed roszczeniami
Dane osobowe możemy przetwarzać również w związku z naszymi prawami do dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami. W tym zakresie przetwarzamy przykładowo podstawowe dane dot. zawartych transakcji w tym wysokość ewentualnego zadłużenia, daty zawarcia transakcji, ewentualne reklamacje, itp. Zakres przetwarzanych danych może się zmieniać w zależności od przedmiotu roszczenia. W tym celu przetwarzamy dane do momentu przedawnienia roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ww. celu to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (interes Andermatt polegający na ochronie praw Andermatt). W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dane zebrane w ww. celu dane będą przechowywane (okres retencji) do momentu przedawnienia roszczeń.

Marketing
W zakresie dopuszczalnym przez prawo lub po wyrażeniu przez Państwa zgody możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu marketingu w tym marketingu bezpośredniego tj. w szczególności w celu komunikacji, przedstawiania Państwu naszej oferty, organizowania konkursów lub np. organizowania akcji promocyjnych.

W celach marketingowych możemy w niektórych sytuacjach wykorzystywać profilowanie. Profilowanie polega na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych prowadzącym do oceny wybranych czynników dotyczących Państwa i tworzeniu prognozy zachowania na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie naszej oferty do Państwa potrzeb.

W tym celu będziemy przetwarzali w szczególności dane, takie jak np. dane kontaktowe, nazwisko, imię, adres, adres poczty elektronicznej, firma, ID komputera, ruch na stronie internetowej, itd.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ww. celach to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego (prawnie uzasadniony interes Andermatt polegający na promowaniu towarów lub usług Andermatt lub podmiotów trzecich).

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dane zebrane w ww. celach dane będą przechowywane (okres retencji) do czasu wycofania zgody (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub skutecznego wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa w tym prawa podatkowego
Do przetwarzania Państwa danych osobowych zobowiązują nas przepisy prawa w tym prawa podatkowego i handlowego. W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe wynikające z obowiązującego prawa w szczególności takie jak imię i nazwisko, firma, daty dokonania transakcji, numer NIP, REGON, daty zapłaty, itp.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ww. celu to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego), w szczególności w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Dane zebrane w ww. celu dane będą przechowywane (okres retencji) do momentu przedawnienia roszczeń podatkowych a w przypadkach przewidzianych przez prawo na czas wskazany w obowiązujących przepisach.

Zapewnienie przestrzegania prawa, compliance
Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia przestrzegania prawa oraz w celu realizacji naszych wewnętrznych polityk mających na celu zapewnieni zgodności (compliance). W tym zakresie Państwa dane mogą być w szczególności przetwarzane w celu zapobiegania przestępczości, podejmowania czynności wyjaśniających lub innych działań prewencyjnych.

W powyższych celach, w zakresie niezbędnym i dopuszczalnym przez prawo możemy, oprócz poprzednio wymienionych typów danych osobowych, przetwarzać również takie dane osobowe jak np. dane dot. wiarygodności kredytowej, dane o podanych nam rachunkach bankowych, historię zakupów i zamówień, historię korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ww. celach to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Andermatt polegający na minimalizacji ryzyka Andermatt), a w przypadkach przewidzianych przez prawo art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędne do wykonania obowiązku prawnego). W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dane zebrane w ww. celach dane będą przechowywane (okres retencji) na czas niezbędny do realizacji ww. celów a w przypadkach przewidzianych przez prawo na czas wskazany w obowiązujących przepisach.

Dalsze cele przetwarzania danych
Możemy przetwarzać dane osobowe również w celu zarządzania jakością, przeprowadzania badań satysfakcji klienta i jej poprawy, rozwoju palety produktów i usług oferowanych przez Andermatt, prowadzenia prac badawczych i rozwojowych jak również poprawy bezpieczeństwa informatycznego i operacji informatycznych.

Podczas przetwarzania danych w ww. celach nie są wyciągane żadne wnioski na temat indywidualnych osób fizycznych, chyba ze udzielili Państwo na to zgodę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ww. celach to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Andermatt polegający na ochronie praw osób fizycznych oraz interes polegający na rozwoju produktów i usług Andermatt). W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dane zebrane w ww. celach dane będą przechowywane (okres retencji) do czasu wniesienia przez Państwo skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu cofnięcia zgody, o ile była udzielona.

 

6. Polityka cookies

Strony internetowe Andermatt Polska sp. z o.o. korzystają z plików cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, powszechnie stosowane do usprawniania działania i zwiększania wydajności stron internetowych i usług sieciowych. Jest to możliwe dzięki temu, że strony i usługi sieciowe mogą odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie komputera i zapamiętanie ważnych informacji. Dzięki temu można wygodniej z nich korzystać (np. zapamiętanie ustawień użytkownika). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych.

Poszczególne rodzaje cookies
Strona internetowa Andermatt korzysta z następujących rodzajów cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies:są one niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, umożliwiając poruszanie się po niej i korzystanie z jej funkcjonalności. Bez tego rodzaju plików cookies niektóre usługi nie mogą być świadczone.
 • Pliki cookies poprawiające wydajność: zazwyczaj obejmują pliki analityczne, zbierają informacje na temat korzystania ze strony internetowej i pomagają nam usprawniać jej działanie. Przykładowo, pliki cookies tego rodzaju pokazują najczęściej odwiedzane części naszej witryny, ogólne wzory korzystania z naszej strony, pomagają nam wykryć ewentualne problemy, jakie użytkownicy napotykają w ramach strony i pokazują nam, czy nasza reklama jest skuteczna.
 • Funkcjonalne pliki cookies: pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez użytkowników i dostarczyć ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcjonalności. Wszystkie te funkcjonalności pozwalają nam poprawić korzystanie przez użytkowników z naszej strony internetowej. Funkcjonalnymi plikami cookies są w szczególności pliki cookies preferencji, które mają za zadanie pamiętać ustawienia wybrane w czasie korzystania ze strony internetowej.
 • Pliki cookies kierunkujące i reklamowe oraz podobne technologie: w naszej działalności możemy korzystać z tak zwanych sieci reklamowych, które służą do zarządzania naszymi reklamami na zewnętrznych stronach internetowych. Podmioty, z którymi współpracujemy w ramach sieci reklamowych mogą wykorzystywać technologie śledzące do zbierania informacji na temat aktywności użytkowników na naszych stronach oraz stronach zewnętrznych w celu dostarczania reklam, które jak sądzimy lepiej odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. Pozwalają one również zmierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. W szczególności, możemy korzystać z Google Adwords, Doubleclick, Twitter Pixel lub Facebook Pixel.
 • Pliki cookies analityczne: możemy nadto korzystać z narzędzi analitycznych takich, jak Google Analytics, lub Google Optimize w celu zbierania informacji na temat sposobu, w jaki odwiedzający nasze strony korzystają z naszej strony internetowej. Przykładowo możemy analizować ruch na naszej stronie lub kliknięcia w poszczególne linki. Informacje te mogą być wykorzystane do optymalizacji naszej komunikacji z użytkownikami, do oszacowania, w jaki sposób są wykorzystywane nasze strony internetowe, do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie oraz do tworzenia profilu zagregowanych odwiedzin na stronie. W przypadku Google Analytics, informacje dotyczące korzystania ze strony oraz adresu IP są przesyłane do Google Inc. poprzez komponent Google Analytics. Aby zrezygnować z udziału w śledzeniu aktywności poprzez Google Analytics, skorzystaj z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się na stronach Google: https://www.google.com/analytics/.

Rezygnacja z cookies
Mogą Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez witrynę z cookies.

Zwracamy uwagę, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu lub na stronie jej producenta.

Facebook
W przypadku użytkowników, posiadających konto na portalu Facebook, jeśli w trakcie odwiedzin są oni zalogowani na portalu Facebook lub jeżeli posiadają pliki cookies portalu Facebook zapisane w ich urządzeniu końcowym, Facebook ma możliwość przypisania odwiedzin na stronie internetowej Andermatt do profilu w portalu Facebook.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook, a także informacje o ustawieniach ochrony prywatności są dostępne w polityce ochrony danych Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

YouTube
Zamieszczając na naszej stronie internetowej filmy korzystamy z m.in. z wtyczek firmy YouTube LLC (reprezentowanej przez firmę Google Inc.). Wtyczka pozwala YouTube na nawiązanie połączenia z naszym serwerem. Dzięki temu YouTube uzyskuje informacje, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili.

Nadto w przypadku użytkowników, posiadających konto na portalu YouTube, jeśli w trakcie odwiedzin są oni zalogowani na portalu YouTube lub jeżeli posiadają pliki cookies portalu YouTube zapisane w ich urządzeniu końcowym, YouTube ma możliwość przypisania odwiedzin na stronie internetowej Andermatt do profilu w portalu YouTube.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, a także informacje o ustawieniach ochrony prywatności są dostępne w polityce ochrony danych YouTube: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

 

7. Strony internetowe podmiotów trzecich

Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych i praktyki w zakresie ochrony danych osobowych jakichkolwiek podmiotów trzecich, w tym żadnej strony trzeciej prowadzącej dowolną stronę internetową, do której link zawierają strony internetowe Andermatt, a Andermatt nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Umieszczenie na stronach internetowych Andermatt linku do innej strony internetowej nie stanowi rekomendacji przez Andermatt tej strony, do której link zamieszczono.

Wszystkie dane osobowe, które podadzą Państwo przez stronę internetową podmiotu trzeciego, będą podlegać polityce prywatności tego podmiotu trzeciego, a nie niniejszej Polityce prywatności. Andermatt nie sprawuje nadzoru, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zgromadzonych przez taką stronę podmiotu trzeciego.

 

8. Usługodawcy – strony trzecie powiązane z reklamą

Prosimy mieć na uwadze, że nasi usługodawcy świadczący na rzecz Andermatt usługi reklamowe mogą korzystać ze znaczników pikselowych, obrazów “web beacon” i czystych GIF’ów lub innych podobnych technologii w związku ze stronami internetowymi w celu zarządzania naszymi kampaniami reklamowymi oraz kampaniami mailingowymi oraz w celu zwiększenia skuteczność takich kampanii. Przykładowo, jeśli ww. usługodawca zainstalował unikalny cookie na Państwa komputerze, może on również wykorzystywać znaczniki pikselowe, obrazy „web beacon”, czyste GIF-y lub podobne technologie do rozpoznawania cookie w czasie Państwa wizyty na stronie internetowej Andermatt oraz uzyskania wiedzy o tym, które z reklam online sprawiły, że weszli Państwo na stronę internetową Andermatt, zaś usługodawca może dostarczać nam inne informacje tego rodzaju. Andermatt może łączyć także inne informacje dostarczone przez usługodawców ze zgromadzonymi wcześniej danymi osobowymi.

 

9. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Andermatt danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które dla Państwa ułatwienia opisaliśmy pokrótce poniżej. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami.

Prawo do potwierdzenia – prawo do uzyskania od Andermatt potwierdzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane

Prawo do informacji – prawo do bezpłatnej informacji, jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane w tym w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Państwa dane są ujawniane oraz planowanym terminie usunięcia danych. W ramach tego prawa mogą Państwo otrzymać od nas kopię przetwarzanych przez Andermatt swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – prawo żądania od Andermatt niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do żądania, by Państwa dane osobowe zostały usunięte. Z tego prawa mogą Państwo skorzystać, jeżeli dane osobowe nie są już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych albo gdy zgłoszą Państwo sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych i równocześnie nie ma innej podstawy przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo do żądania ograniczenia przez Andermatt przetwarzania danych osobowych, jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli dane nie są już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a mimo wszystko nie życzą sobie Państwo, by te dane zostały przez nas usunięte (np. w celu ochrony Państwa praw).

Prawo do przeniesienia danych – prawo do żądania, by Andermatt przekazał Państwu Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie w celu przekazania ich innemu administratorowi. Z tego prawa mogą Państwo skorzystać w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach marketingu bezpośredniego – z tego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie bez podawania uzasadnienia

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Andermatt lub stronę trzecią. Z tego prawa mogą Państwo skorzystać z przyczyn związanych z Państw szczególną sytuacją.

Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – mogą Państwo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

10. Konsekwencje niepodania danych osobowych.

Informujemy, że przekazanie części danych osobowych wynika z przepisów prawa (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (np. dane kontrahenta). Niepodanie danych osobowych może prowadzić do tego, że nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub świadczyć na Państwa rzecz usługi.

Każdorazowo będziemy Państwa informować o konsekwencjach niepodania danych.

 

11. Odbiorcy danych osobowych

Andermatt może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi Andermatt współpracuje w szczególności przy realizacji umów lub świadczeniu usług na Państwa rzecz lub w celach marketingowych i finansowych. Mogą to być w szczególności firmy spedycyjne, firmy transportowe, firmy zajmujące się ubezpieczeniem wierzytelności, faktoringiem, wywiadownie gospodarcze, banki, firmy zajmujące się windykacją należności, agencje reklamowe, itp.

Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe do innych spółek z grupy Andermatt. Spółki te mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe w tych samych celach co my ale we własnym interesie.

Nadto, możemy udostępniać Państwa dane osobowe organom publicznym, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa (np. w związku z prowadzonymi postępowaniami).

 

12. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Andermatt lub nasi partnerzy biznesowi mogą przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich sytuacjach, będzie się to opierało wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, np. do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że kraje te zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (art. 45 ust. 3 RODO; przykładem takich krajów są Stany Zjednoczone lub Szwajcaria) lub na bazie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), które zawierają stosowne gwarancje dla podmiotu danych. Kopie takich klauzul można uzyskać pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

13. Zmiana postanowień

W razie konieczności Andermatt może zmienić postanowienia niniejszej Polityki prywatności.

Scroll to Top